Project Landbouw India

See for english below - help een landbouwbedrijf te starten om meerdere kerkplanters van een inkomen te voorzien en de onbereikte mensen in noord-india te bereiken ​

Dit is Ashish. Hij is 31 jaar oud en woont met zijn familie in een dorpje in het noorden van India.

Ashish kwam tot geloof toen hij 18 was, tegelijkertijd met zijn oudere broer. Hun vader accepteerde een schoonmaakbaantje in een kerk in een naburig stadje. Hij liet het schoonmaakwerk echter doen door zijn 2 zoons, die de gewoonte hadden na het gedane werk te rusten op de achterbank van het kerkje. Op een dag hoorden ze daar iemand spreken over zonde en vergeving. Beide broers raakten ter plekke overtuigd van hun zonden en hun behoefte aan berouw en vergeving. Nadat ze deze vergeving hadden ontvangen, ervaarden beide broers een enorme vrede.

Hun familie was erg arm. Hun vader werkte als dagloner in de velden, maar verdiende heel weinig. Aanvankelijk waren de broers de enige gelovigen in het dorp, maar andere familieleden kwamen één voor één tot geloof, daarna de buren en zo spreidde het geloof zich uit.

Toen Ashish eens een heftige pijnaanval had, deed hij God de belofte Hem voor de rest van zijn leven te dienen als hij de situatie zou overleven. Kort daarna las hij Mattheüs 28:18-20. Het was alsof Jezus rechtstreeks sprak en hem een last gaf voor de dorpen om hem heen. Samen met zijn broer begon hij daar het evangelie te verkondigen. Ze liepen dagenlang van dorp naar dorp, soms zonder eten en troffen veel mensen aan die de naam Jezus nog nooit hadden gehoord. Na verloop van tijd voorzag God de broers van een motor waardoor hun bereik vergroot werd.

Netwerk van huiskerken

Ashish, zijn broer en hun team hebben 42 kerken geplant in 3 staten van India. Ze hebben de visie om 2000 discipelen huiskerken te laten planten die 200.000 mensen met het evangelie zullen bereiken. Ze hebben een officieel geregistreerde NGO opgericht.

Landbouw

Het team van kerkplanters in deze regio wordt gehinderd door het gebrek aan inkomsten. Ze zijn gepassioneerd voor het maken van discipelen, gemeentestichting en het starten van bedrijven. Onlangs woonden deze kerkplanters de Pioneer Business Planting bij, die hen leerde hoe je business kunt gebruiken om mensen te bereiken en zelfvoorzienend te worden. De meeste deelnemers hebben hun businessplannen ingeleverd en staan te popelen om aan de slag te gaan.

Het eerste businessplan dat we willen starten is het businessplan van Ashish. Hij is van plan om te beginnen met het cultiveren van 7  hectare grond in de velden waarop hij graan, rijst, katoen en groente wil verbouwen. Het gebied waar hij leeft, is de grootste tarweproducent van India vanwege de landvruchtbaarheid en het goede irrigatiesysteem. In India is landbouw een belangrijke bron van werkgelegenheid, nationaal inkomen en exportinkomsten.

Financiën

Ashish heeft €6338,- nodig om dit bedrijf te starten.
Dit geld wordt gebruikt voor:

 • Huren van 7 hectare grond
 • Het kopen van zaden en kunstmest
 • Het inhuren van dagloners

Ashish ontvangt een lening met lage rente van het lokale FaithFund dat we hebben opgezet. Hij zal de lening binnen 18 maanden terugbetalen (na 3 oogstcycli). Het geld dat wordt terugbetaald aan het FaithFund stelt 3-5 nieuwe (kleinere) bedrijven in staat om te starten.

We verwachten dat Ashish binnen 2 jaar zelfvoorzienend is.

Risicomanagement

 • Ashish en zijn familie werken al meer dan 15 jaar in de landbouw. Ze hebben veel ervaring.
 • Ashish ontvangt een lening uit een FaithFund dat bestuurt wordt door meerdere mensen die zorgdragen voor accountability en terugbetalen van de lening.
 • Ashish ontvangt regelmatige coaching van één van leiders.
 • Bij het mislukken van een oogst, betaalt de overheid van India een gedeelte van de schade.

Verwachte opbrengsten

 • 12.000 kg rijst per 6 maanden, opbrengst: 240.000 rupies (+/-€2.900,-)
 • 3.000 kg katoen per 6 maanden, opbrengst: 240.000 rupies (+/-€2.900,-)
 • 21.000 kg tarwe per 6 maanden, opbrengst: 420.000 rupies (+/- €5.100,-)

Impact

 • Ashish en zijn gezin worden zelfvoorzienend, kunnen hun inkomen gebruiken om anderen te zegenen en hebben de middelen om te reizen en meer mensen te bereiken.
 • Dit landbouwbedrijf zal 150 dagen per jaar werk verschaffen aan dagloners.
 • Na zes maanden zullen 2 tot 3 andere bedrijven van start gaan.

We verwelkomen elke financiële hulp om deze onbereikte bevolkingsgroepen in India te bereiken. Het helpen van Ashish zal ook de mensen in de plaats helpen. Elke cent die je geeft, kan zich vermenigvuldigen in het verbeteren van het leven van velen.

* De naam Ashish is om veiligheidsredenen gewijzigd. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HELP START A FARM TO PROVIDE INCOME TO SEVERAL CHURCH PLANTERS AND REACH THE UNREACHED IN NORTH INDIA

ABOUT

This is Ashish. He is 31 years old and lives with his family in a village in northern India.

Ashish came to faith when he was 18, at the same time as his older brother. Their father accepted a cleaning job in a church in a nearby town. However, he had the cleaning work done by his 2 sons, who were in the habit of resting on the back porch of the little church after the work was done. One day they heard someone there speaking about sin and forgiveness. Both brothers became convinced of their sins and their need for repentance and forgiveness right then on the spot . After praying and feeling they had received this forgiveness, both brothers experienced tremendous peace.

Their family was very poor. Their father worked as a day laborer in the fields (net stond er dat hij het kerkje schoonmaakte, dus doet hij dit ernaast? Bovendien; hierna volgt informatie over het geloof. Dus dit zinnetje is logischerr eerder in het verhaal), but earned very little. At first the brothers were the only believers in the village, but other family members came to faith one by one, then neighbors, and so their faith spread.

Once, when Ashish had a severe attack of pain, he made a promise to God to serve Him for the rest of his life if he survived the situation. Shortly thereafter, he read Matthew 28:18-20. It was as if Jesus spoke personally to him and gave him a responsibility for the villages around him. Together with his brother, he began to preach the gospel there. They walked for days from village to village, sometimes without food, and encountered many people who had never heard the name Jesus. In time, God provided the brothers with a motorcycle which extended their reach.

NETWORK OF HOUSE CHURCHES

Ashish, his brother and their team, have since planted 42 churches in 3 states of India. They have the vision to have 2,000 disciples planting house churches that will reach 200,000 people with the gospel. They have established an officially registered NGO.

AGRICULTURE

The team of church planters in this region is hampered by the lack of income. They are passionate about making disciples and church planting but also in starting businesses so as to make an income and be able to reach even more people.  Recently, Ashis and his team of church planters attended Pioneer Business Planting, which taught them how to use business to reach people and become self-sufficient. Most participants have turned in their business plans to us and are eager to get started.

Ashish plans to start cultivating 7 acres of land on which he wants to grow grain, rice, cotton and vegetables. The area where he lives is the largest wheat producing area in India because of its land fertility and good irrigation system. In India, agriculture is an important source of employment, national income and export earnings.

FINANCE

Ashish needs $6757 to start this business.

This money will be used for:

 • Renting 7 acres of land
 • Purchase of seeds and fertilizer
 • Hiring day laborers

Ashish will receive a low-interest loan from the local FaithFund we have set up. He will repay the loan within 18 months (after 3 harvest cycles) with interest? The money repaid to the FaithFund will enable 3-5 new (smaller) businesses to start up.

We expect Ashish to be self-sufficient within 2 years.

RISK MANAGEMENT

Ashish and his family have been working in agriculture for more than 15 years. They have a lot of experience.

Ashish will receive this loan from a FaithFund that is managed by several people who take care of accountability and repayment of the loan.

Ashish receives regular coaching from one of our leaders.

If a crop fails, the government of India pays a portion of the damage.

EXPECTED YIELDS

12,000 kg of rice per 6 months, yield: 240,000 rupees (+/-$2,900)

3,000 kg cotton per 6 months, yield: 240,000 rupees (+/-$2,900)

21,000 kg of wheat per 6 months, yield: 420,000 rupees (+/-$5,070)

Impact

Ashish and his family will become self-sufficient, can use their income to bless others, and will have the means to travel and reach more people.

This farm will provide work for day laborers 150 days a year.

We welcome any financial help to reach unreached people groups in North-India. Helping Ashish will help the people in the community as well. Every penny you give can multiply in improving the lives of many. 

*Ashish’s real name has been changed for security reasons.

0
Doel / Goal
0
Opgehaalde fondsen / Collected funds
78%

Deel deze campagne

Doneer nu
Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Landbouw India

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

International donations can be done using this link

All Nations International / Business for Movements.

ANBI-1