Project Catalyst

SEE FOR ENGLISH BOTTOM OF THIS PAGE

In Azie werken we op verschillende locaties met lokale teams aan het starten van nieuwe kerken en nieuwe bedrijven om de onbereikten te kunnen bereiken.

Onze projectmedewerker traint locale mensen die fulltime bezig willen zijn met het stichten van kerken in een strategische methode hiertoe. Het gaat erom dat er kerken worden geplant die zichzelf vermenigvuldigen (in tegenstelling tot kerken die groeien d.m.v. het toevoegen van nieuwe leden). Dit leidt tot snel groeiende netwerken van huiskerken.

Actieve kerkplanters worden daarnaast getraind in het starten en voeren van een eigen bedrijf. Door het hebben van een bedrijf hebben deze kerkplanters enerzijds een instrument om onbereikte bevolkingsgroepen te kunnen benaderen: anderzijds helpt het bedrijf de kerkplanters in hun onderhoud te voorzien.

De projectmedewerker:

 • geeft 5-daagse trainingen (Church Planting & Pioneer Business Planting Training)
 • traint en coacht bij het faciliteren van Discovery Bible Studies
 • traint en coacht bij het vermenigvuldigen van huiskerken op basis van 2 Tim. 2:2
 • begeleidt bij het schrijven van businessplannen
 • begeleidt bij het opzetten van bedrijfsadministraties
 • begeleidt bij het opzetten van een Faith-Fund
 • begeleidt bij het opzetten van een lening-terugbetaaladministratie

Voor dit project worden maandelijks gemiddeld €900 onkosten gemaakt:

 • Huur, eten en drinken €175,-
 • Internet/mobiel €30,-
 • Verzekeringen €275,-
 • Abonnementen €29,-
 • Eenmalige kosten (reis-/verblijfkosten buurlanden, verlof Nederland) €300,-
 • Geven €50,-
 • Onvoorzien €25,-

Totaal €884,-

Wil je bijdragen aan de verspreiding van het evangelie in Azie d.m.v een maandelijkse bijdrage aan de kosten voor dit project?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROJECT CATALYST

In Asia, we are working with local teams in various locations to start new churches and new businesses to reach the unreached.

Our project worker trains local people wishing to be fulltime involved in planting churches in a strategic method to do so. This involves planting churches that multiply themselves (as opposed to churches that grow by adding new members). This leads to rapidly growing networks of house churches.

Active church planters are additionally trained in starting and running their own businesses. By owning a business, these church planters on the one hand have an instrument to approach unreached people groups: on the other hand, the business helps the church planters to provide in their livelihood.

The project worker:

 • conducts 5-day trainings (Church Planting & Pioneer Business Planting Training)
 • trains and coaches in facilitating Discovery Bible Studies
  trains and coaches in multiplying house churches based on 2 Tim. 2:2
 • assists in writing business plans
 • assists in setting up business administrations
 • guides in setting up  Faith Funds
 • assists in setting up a loan repayment administration
 • assists in setting up group saving plans

Monthly expenses for this project are (average) $ 950

These costs consist of costs for rent, livelihood, communication costs, insurances, subscriptions, travel costs, furlough, hotel costs, giving, unforeseen

Total $956

Would you like to contribute to the spreading of the gospel in Asia through a monthly contribution to the costs of this project? 

Deel deze campagne

0
Opgehaalde fondsen
0
Doel per maand

9 donateurs

68%

Doneer nu
Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Catalyst

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

ANBI-1