Project Dhaya Asylum – Thuis voor ouderen

SEE FOR ENGLISH BELOW Regelmatig komen er oude mensen op de veranda zitten bij ons project in Zuid Azië. Ze hebben behoefte aan een praatje of hebben simpelweg honger.  In dit land zorgen kinderen voor de ouders als die oud zijn. Ouderen wonen bij hun kinderen in (zonen blijven bij de ouders wonen, dochters trekken bij hun schoonouders in). Maar wat als je kinderen hebt die zélf gehandicapt of ziek zijn, of als je helemaal geen kinderen hebt? Wat als jouw kinderen geen boodschap aan een zieke moeder, die geen geld in het laatje brengt, hebben en die alleen maar geld kost? Dan heb je dus geen leven! Ouderen werken in Zuid Azië tot ze niet meer kunnen werken. Een pensioengerechtigde leeftijd kennen ze niet. Ouderen die die niet meer kunnen werken en waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt leven in de meest armzalige omstandigheden. Zij wonen in huizen die van ellende aan elkaar hangen. Ze zijn soms ziek maar worden door artsen met een kluitje in het riet gestuurd. Sommigen hebben al jarenlang klachten om er achter te komen dat ze al die jaren suikerziekte hadden.  Ze hebben niet de kennis van het menselijk lichaam zoals wij die hebben. Ze hebben geen geld om gezond te eten en al helemaal geen geld om kleren te kopen. Maar waar het deze ouderen nog het meest aan ontbreekt, is iemand die om hen geeft en naar ze luistert.  Omdat ze in dit huis wel serieus genomen worden en er wel naar hen geluisterd wordt kletsen ze de gewillige luisteraar de oren soms van het hoofd. We willen graag 12 van deze ouderen structureel gaan helpen. Daarom zijn we in de nazomer begonnen met het bouwen van een thuis voor 12 van deze vrouwen.  Om ook al op korte termijn handen en voeten te geven aan dit initiatief hebben we tijdelijk wat gehuurd en alvast 5 bedden met matrassen gekocht waardoor we nu al 5 ouderen dagelijks kunnen voorzien van een eenvoudige maaltijd.  Ook zijn we in etappes bezig andere benodigdheden aan te schaffen. Het zal nog even duren voordat het huis afgebouwd is. Als je op deze link klikt tref je informatie aan over wie deze vrouwen zijn, waarom het geen overbodige luxe is te doen wat we doen zijn en hoeveel geld er met dit project gemoeid is. Mocht je dit project een warm hart toedragen: een gift voor de bouw van de bovenverdieping wordt zeer op prijs gesteld. Er is nog ongeveer €4500 nodig. Mocht je lliever een bijdrage doen aan de maandelijkse kosten, dan kan dat ook. We hebben maandelijks ongeveer €850 nodig om voor 12 vrouwen te zorgen. Zie voor de details deze link Om alvast een idee te geven:
  1. Bed, matras, kussen en lakens kosten €30 voor 1 oudere.
  2. Kleding voor 1 oudere voor een heel jaar kost €37.
  3. Eten voor 1 oudere voor een heel jaar kost €665 (€1,85 per dag)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Project Dhaya Asylum – Home for elderly Regularly old people come and sit on the porch of the headquarter of our micro credit  project in South-Asia. They need a chat or are simply hungry. In this country, children take care of parents when they are old. Elderly people live with their children (sons stay with the parents, daughters move in with their parents-in-law). But what if you have children who are themselves disabled or sick, or if you have no children at all? What if your children have no use for a sick mother who brings no money into the household and who only costs money? In that case these elderly simply have no life! Elderly people in South Asia work until they can no longer work. They don’t know a retirement age. Elderly people who can no longer work and for whom no one feels responsible live in the poorest conditions.  They live in houses held together with strings of misery. They are sometimes sick but are given the runaround by doctors. Some have had symptoms for years only to find out that they had diabetes all these years.  They don’t have the knowledge of the human body like we do. They have no money to eat healthy food and certainly no money to buy clothes. But what these elderly people lack most is someone who cares about them and listens to them.  Since in this house they ARE taken seriously and listened to, they sometimes talk their ear off to the willing listener. We would like to offer these 12 elderly people structured support. Therefore, in late summer we started building a home for 12 of these women.  To make things as practical and feasible as possible on the short term, we first temporarily rented and then bought 5 beds with mattresses so that we can already provide 5 elderly people with daily needs like a bed and a simple meal.  We are also gradually buying other necessities. It will take some time before the house is finished. If you click on this link you will find information about who these women are, why it is absolutely essential that we do what we do and how much money is involved in this project. If you like this project: a donation for the construction of the upper floor will be much appreciated. We still need $4800. If you prefer to contribute to the monthly costs, you can do so as well. We need about €850 monthly to care for 12 women. For details, see this link. To give an idea: Bed, mattress, pillow and sheets cost $32 for 1 elderly person. Clothing for 1 elderly person for a whole year costs $40. Food for 1 elderly person for a whole year costs $709 ($2 per day)
latest movie
Het tehuis aan de binnenkant
0
Opgehaalde fondsen/ Collected funds
0
Doel / Goal
10%

Bedrag dat nodig is het gebouw af te bouwen / Required amount

Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Dhaya Asylum 

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

You can also donate by transferring money to the following account number:

Stichting All Nations Netherland

NL73 RBRB 0931 0388 63

BIC/SWIFT: RBRBNL21

stating Project Dhaya Asylum
ANBI-1